پروژه‌های تجاری-اداری

طراحی ساختمان‌های غیرصنعتی پتروشیمی زاگرس
طراحی ساختمان‌های غیرصنعتی پتروشیمی زاگرس
نظارت ساختمان‌ جامع مرکزی پتروشیمی زاگرس
نظارت ساختمان‌ جامع مرکزی پتروشیمی زاگرس
طراحی و نظارت مجموعه بین الحرمین شیراز زون 1
طراحی و نظارت مجموعه بین الحرمین شیراز زون 1
طراحی مرکز عمده فروشی تهران
طراحی مرکز عمده فروشی تهران
طراحی مجتمع تجاری، اداری، تفریحی دیدگاه کیش
طراحی مجتمع تجاری، اداری، تفریحی دیدگاه کیش
طراحی و نظارت مجتمع تجاری، مسکونی زند شیراز
طراحی و نظارت مجتمع تجاری، مسکونی زند شیراز
طراحی برج فروغ کامرانیه
طراحی برج فروغ کامرانیه