طراحی و نظارت مجتمع تجاری، مسکونی زند شیراز

كارفرما: دکتر سید محمد هاشمی و شریک

تاریخ شروع  پروژه :   1386/07/01

تاریخ خاتمه قرارداد  : 1389/12/29

خلاصه‌ای از پروژه:
طراحی و نظارت بر اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تأسیساتی از مرحله گود برداری تا کـلید تحویل 12500متر مربع مجتمع تجاری-مسکونی در8 طبقه مشتمل بر4طبقه تجاری، 2طبقه مسکونی،2طبقه پارکینگ و تأسیسات مرتبط با آنها.

مدیریت طرح در تمام مراحل اجرایی، شامل دفاع از طرح و پیگیری برای اخذ مصوبات ، اخذ پروانه ساختمان ، هماهنگی با کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط ، برنامه ریزی تفصیلی کل پروژه بر اساس اجرای عملیات توسط پیمانکاران تخصصی مجزا، تهیه نمودار جریان نقدینگی، برگزاری مناقصات متعدد ، انتخاب پیمانکاران جزء، هماهنگی فنی و اجرایی در کلیه مراحل ساخت و کنترل پروژه.

آخرین وضعیت پروژه:
طراحی، نظارت و اجرای عملیات گودبرداری، تثبیت جداره گودبرداری با شمع و رک فولادی، فونداسیون‎‌ها و اسکلت فلزی به طور کامل انجام شد ولی به دلیل کمبود نقدینگی کارفرما، ادامه عملیات متوقف گردید.

Leave a comment