پروژه‌ه‎ای ساختمان صنعتی

طراحی و نظارت کارخانه تولید ایمپلنت اشترومن پارس
طراحی و نظارت کارخانه تولید ایمپلنت اشترومن پارس
طراحی کارخانه شیشه سازی RIB عراق
طراحی کارخانه شیشه سازی RIB عراق
طراحی کارخانه شیشه سازی CGIS عراق
طراحی کارخانه شیشه سازی CGIS عراق
طراحی و نظارت پروژه شیشه سبک مینا
طراحی و نظارت پروژه شیشه سبک مینا
طراحی و نظارت پروژه شیشه سبک شوگا
طراحی و نظارت پروژه شیشه سبک شوگا
مدیریت‌طرح و طراحی کارخانه سیمان ساحل جنوب
مدیریت‌طرح و طراحی کارخانه سیمان ساحل جنوب