درباره‌ما

مهندسین مشاور صنعت و آبادانی پارس

 توانایی این شرکت در ارائه خدمات طراحی؛ مطالعات مقدماتی شامل شناسایی طرح، بررسی اولیه و تهیه طرح مقدماتی (مرحله اول) و نهایتاً تهیه طرح اجرایی (مرحله دوم) و به تصویب رساندن آن در مراجع ذیربط با بهره‎گیری از متخصصان و کارشناسان طراح با سابقه شرکت. ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه؛ مطابق بخشنامه‎های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به شماره‎های 54/260-842-105 مورخ 1379/04/29 و 54/977-1295-102 مورخ 1379/03/11 برای کلیه کارهای موضوع اساسنامه شرکت. ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه؛ مطابق راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) با بهره‎گیری از حوزه‎های ده‎گانه دانش مدیریت پروژه و همچنین کنترل پروژه مستمر با سنجش داده‎ها، اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه یا برنامه‎ریزی مجدد

گواهینامه‎ها