پروژه مسکونی شهران

كارفرما: جناب آقای اویسی

تاریخ شروع : 1395/03/12

تاریخ پایان : 1397/03/12

نظارت بر اجرای عملیات ساخت پروژه مسکونی ۹ طبقه به مساحت ۴۳۰۰ مترمربع واقع در محله شهران کوچه سمیه غربی

Leave a comment