طراحی کارخانه شیشه سازی CGIS عراق

كارفرما: شرکت civilarc ترکیه

تاریخ شروع : 25/03/2019

تاریخ پایان : 16/11/2019

  • تبادل نظر و همکاری با مشاور صنعتی آلمانی (شرکت CMP) جهت مشخص شدن مرز مشترک خدمات مهندسین مشاورین آلمانی و ایرانی (این شرکت) و تعیین مبانی طراحی.
  •  طراحی مرحله اول و دوم خط تولید و ساختمانهای مرتبط با آن واقع در شهر بغداد کشور عراق بـه مساحت 20،000 مترمـربع شــامل سـالنهای بـلنـد Hot end ، Cold end ، Batch Plant ،Workshop، ساختـمان اداری، مخـازن و کانالهای تأسیسـاتی، محوطه سازی و سـایر کارهای فرعی مرتبـط با کار اصـلی شامل انجام محاسبات و طراحی فونداسیونهای صنعتی و سازه های کلیه سالنهای تولیدی و ساختمانهای مرتبط با آن، تهیه کلیه نقشه های معماری، انجام محاسبات و تهیه کلیه نقشه های تأسیسات مکانیکی و برقی عمومی

آخرین وضعیت پروژه:

  • طراحی مرحله اول به طور کامل انجام شده است.
  • طراحی سازه Production Building و Warehouse انجام شد.

Leave a comment