کارفرما: شرکت بیمه ملت
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح مرحله اول پروژه تجاری، اداری، تفریحی دیدگاه کیش در زمینی به مساحت ۳۰,۰۰۰ مترمربع با زیربنای ۹۳,۰۰۰مترمربع شامل مطالعات امکانسنجی و توجیه فنی و اقتصادی، مذاکره با شهرسازی کیش و تهیه طرح مرحله اول جهت شرکت در مسابقه طراحی.

آخرین وضعیت پروژه:
پس از تعیین برنده مسابقه طراحی، ادامه مراحل طراحی و نظارت بر ساخت پروژه قابل اجرا است.

2

3

4

5

6

7

موضوعات: Slider, پروژه ها

ديدگاه ها غير فعال شده اند